Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o. ke kupní smlouvě
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je obchodní společnost HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o., se sídlem Svésedlice 67, 783 54 Přáslavice, IČ 25907379, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26099 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).
1.2 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
1.3 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s prodávajícím jinak jedná.
1.4 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mimo jiné pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
1.5 Kupující učiněním objednávky jako návrhu na uzavření kupní smlouvy, případně uzavřením rámcové kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky, případně uzavření rámcové kupní smlouvy. Kupující zároveň souhlasí s tím, že se vzájemné vztahy mezi ním a prodávajícím budou řídit těmito OP.
1.6 Odchylná písemná ujednání smluvních stran v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je zpravidla uzavírána tak, že kupující učiní návrh na uzavření kupní smlouvy adresovaný prodávajícímu (dále jen „nabídka“ nebo „objednávka“):
2.1.1 osobně nebo v zastoupení v místě sídla prodávajícího,
2.1.2 prostřednictvím elektronické pošty, přičemž za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím učiněné písemně nebo prostředky komunikace na dálku,
2.1.3 prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“) dostupného na webové adrese www.havel-composites.com; při objednávce je kupující zároveň povinen zaškrtnout, že souhlasí s OP, jinak by nebylo možno objednávku uskutečnit; za okamžik uzavření smlouvy se považuje potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím učiněné písemně nebo prostředky komunikace na dálku,
2.1.4 prostřednictvím telefonu, přičemž za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik, kdy prodávající objednávku zboží ústně prostřednictvím telefonu potvrdí,
2.1.5 prostřednictvím faxu, přičemž za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik, kdy prodávající objednávku zboží prostřednictvím faxu potvrdí.
2.2 Elektronická pošta, e-shop, telefon a fax jsou v těchto OP společně označovány jako prostředky komunikace na dálku.
2.3 Kupní smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech. Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení, odchylky nebo jiné změny je tento projev vůle odmítnutím nabídky a projevem nové nabídky. Objednávka kupujícího nesmí odkazovat na jiné obchodní podmínky (př. nákupní podmínky kupujícího apod.) než na tyto OP. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi vzniklými na základě a v souvislosti s kupní smlouvou.
2.4 Kupující učiněním objednávky způsobem dle čl. 2.1.2 až 2.1.5 stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje tyto OP.
2.5 Kupující si je vědom, že mu koupí zboží ze sortimentu prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
3. KUPNÍ CENA
3.1 Kupní cenou se pro účely těchto OP rozumí kupní cena za odevzdání zboží a převedení vlastnického práva k němu.
3.2 Kupní cena je:
3.2.1 stanovená jednostranně prodávajícím u jednotlivých druhů zboží a uvedená v ceníku prodávajícího,
3.2.2 smluvní dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím a uvedená v kupní smlouvě.
3.3 Není-li uvedeno jinak, je kupní cena uvedená v ceníku prodávajícího nebo kupní smlouvě bez DPH. Ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši určené zákonem ke dni uzavření kupní smlouvy.
3.4 Kupní cena zpravidla nezahrnuje náklady na přepravu, dodání zboží, balné, není-li dohodnuto jinak.
3.5 Nabídka zboží prodávajícího je v případě učinění objednávky prostředky komunikace na dálku k dispozici na webové adrese www.havel-composites.com.
3.6 Nabídka zboží prodávajícího je v případě učinění objednávky osobně nebo v zastoupení v sídle prodávajícího k dispozici v sídle prodávajícího.
3.7 Sortiment zboží je průběžně aktualizován, společně s ním je průběžně aktualizován i ceník, ve kterém jsou uvedeny aktuální kupní ceny zboží.
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Kupující je povinen za zboží zaplatit kupní cenu dle kupní smlouvy uvedenou na faktuře v souladu s ceníkem prodávajícího, resp. smluvním ujednáním prodávajícího a kupujícího.
4.2 Faktura (daňový doklad) je kupujícímu zasílána na adresu jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, popř. na adresu, kterou jako doručovací kupující prodávajícímu výslovně uvede, a to zpravidla společně se zbožím. Není-li faktura (daňový doklad) zaslána kupujícímu společně s objednaným zbožím, má se za to, že požádal o zaslání faktury (daňového dokladu) na jinou adresu, případné neobdržení faktury (daňového dokladu) je kupující povinen prodávajícímu prokazatelně oznámit. Faktura (daňový doklad) je v případě osobního převzetí zboží v sídle prodávajícího doručována kupujícímu při převzetí zboží v sídle prodávajícího.
4.3 Kupní cena za zboží je splatná:
4.3.1 v případě osobního převzetí zboží v sídle prodávajícího dnem osobního převzetí zboží, není-li ve faktuře (daňovém dokladu) na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím sjednaný jiný termín splatnosti kupní ceny,
4.3.2 v případě přepravy zboží dopravcem dnem převzetí zboží doručeného dopravcem, není-li ve faktuře (daňovém dokladu) na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím sjednaný jiný termín splatnosti kupní ceny.
4.4 Kupní cenu je kupující oprávněn prodávajícímu uhradit:
4.4.1 v hotovosti v sídle prodávajícího,
4.4.2 v hotovosti při dodání zboží dopravcem tomuto dopravci jako tzv. dobírku,
4.4.3 bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu uvedeného ve faktuře (daňovém dokladu), platba kupní ceny se považuje za uskutečněnou dnem připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
4.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny kupujícím prodávajícímu, do této doby zůstává zboží ve výlučném vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího způsobem dle čl. 5.3 těchto OP.
5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1 Zboží je kupujícímu dodáváno takto:
5.1.1 osobním odběrem zboží kupujícím v sídle prodávajícího; v případě osobního odběru zboží je zboží oprávněn vyzvednout pouze kupující nebo zástupce kupujícího, který se prokáže plnou mocí či jiným pověřením kupujícího k osobnímu odběru zboží,
5.1.2 odesláním zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce ve smluvním vztahu s prodávajícím, a to po území České republiky i jiného státu; cena přepravy se řídí ceníkem dopravce účinným ke dni provedení přepravy zboží,
5.1.3 odesláním zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce ve smluvním vztahu s kupujícím; kupující je povinen oznámit prodávajícímu v předstihu nejméně 2 pracovních dnů termín vyzvednutí zboží, specifikaci dopravce a osoby oprávněné k převzetí zboží, jinak je prodávající oprávněn odmítnout nakládku zboží; cenu přepravy hradí v celém rozsahu kupující.
5.2 Za dodání zboží je považován okamžik předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.
5.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v případě osobního odběru zboží kupujícím v sídle prodávajícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo zástupcem kupujícího, a v případě odeslání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu zboží kupujícímu.
5.4 Nastanou-li po uzavření kupní smlouvy okolnosti mající charakter vyšší moci nebo jiné objektivní skutečnosti, které brání prodávajícímu dodat zboží kupujícímu včas, má prodávající právo přiměřeně dodací lhůtu prodloužit nebo od kupní smlouvy odstoupit. Prokáže-li prodávající, že nemohl ani při vynaložení veškeré péče řádného hospodáře zabránit prodloužení dodací lhůty zboží kupujícím, není odpovědný za škodu, která tímto prodloužením kupujícímu vznikne.
5.5 Zboží je kupujícímu dodáváno společně s dodacím listem.
5.6 Při převzetí zboží potvrdí kupující dopravci na dodacím listě druh a počet obalových jednotek. Na pozdější uplatňování nároků z vad zboží (reklamaci) v počtu obalových a poškozených jednotek zboží nebude brán zřetel. Pokud kupující zjistí zřejmé rozdíly či vady zboží, např. v druhu a počtu zboží uvedeném na dodacím listě, vnějším poškození nebo označení, zaznamená zjištěné rozdíly nebo vady na dodací list, na který zároveň uvede čitelně své jméno, datum, případně razítko a vše stvrdí svým podpisem. Tento dodací list si kupující nechá potvrdit dopravcem.
5.7 V případě, že kupující odmítne převzít zboží pro některou ze zřejmých závad, uvede tuto skutečnost na dodací list, který vrátí i s vadným či neúplně doručeným zbožím zpět dopravci.
6. PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN, SANKCE
6.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý den prodlení až do zaplacení. Nárok prodávajícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není dotčen. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení.
6.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení až do zaplacení.
7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
7.1 Poruší-li strana kupní smlouvu podstatným způsobem nebo stanoví-li tak tyto OP, může druhá strana bez zbytečného odkladu od kupní smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje:
7.1.1 prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny o více než 10 dnů od doby splatnosti kupní ceny,
7.1.2 prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 10 dnů od sjednaného termínu dodání zboží.
7.2 Je-li kupujícím spotřebitelem a je-li kupní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Formulář pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, který je spotřebitelem, je dostupný na webové adrese www.havel-composites.com. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží zpět, a to bez zbytečného odkladu nebo nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího-spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal, a to bez zbytečného odkladu nebo nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího-spotřebitele, že náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy nese v celé výši kupující-spotřebitel. Kupující-spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
7.3 Jakmile strana oprávněná odstoupit od kupní smlouvy oznámí druhé straně výhradně písemnou formou, že od kupní smlouvy odstupuje, nebo že na kupní smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
7.4 Odstoupením od kupní smlouvy se závazek zrušuje od počátku a v rozsahu jeho účinků zanikají práva a povinnosti stran.
8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a je-li kupujícím spotřebitelem, dále také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího výhradně písemnou formou bez zbytečného odkladu, jakmile se o vadě zboží dozví.
8.3 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě.
8.4 U zboží prodávaného za nižší kupní cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší kupní cena.
8.5 Zboží s poškozeným obalem musí být vráceno ihned po zjištění vady při doručení zboží. Při předávání reklamovaného zboží dopravci je kupující povinen nechat si od dopravce potvrdit dodací list.
8.6 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese sídla prodávajícího.
8.7 Reklamované zboží musí být řádně zabaleno, nesmí dojít k jeho znečištění či porušení originálního obalu, s ohledem k povaze a druhu reklamace.
9. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O KUPUJÍCÍM
9.1 Kupující souhlasí s tím, aby údaje o kupujícím byly zpracovány v nezbytném rozsahu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.
9.2 Kupující souhlasí s tím, aby prodávající jako správce zpracovával jeho údaje za účelem zkvalitnění služeb prodávajícího, a to po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 4 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím. Tento souhlas se zpracováním údajů je udělený zejména v souladu s občanským zákoníkem, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a v případě klienta fyzické osoby i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9.3 Údaje budou použity výhradně jen pro marketingové účely prodávajícího.
9.4 Souhlas je kupující oprávněn kdykoli odvolat, odvolání musí být učiněno vůči prodávajícímu v písemné formě.
10. JINÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
10.1 Bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky za prodávajícím, případně postoupit kupní smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.
10.2 Pro účely uzavřené kupní smlouvy se má za to, že písemná oznámení zasílaná druhé straně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla, místa podnikání, bydliště nebo kupujícím výslovně uvedené doručovací adresy se považují za doručená 3. pracovním dnem po odeslání, v případě zasílání na adresu v jiném státu 15. den po odeslání, a to i v případě, že se příjemce o zaslání příslušné písemné zásilky nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.
10.3 Práva vzniklá na základě kupní smlouvy či z porušení kupní smlouvy se promlčují v promlčecí lhůtě 5 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
10.4 Strany na sebe uzavřením kupní smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností. Před uzavřením kupní smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností kupní smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření kupní smlouvy nastat. Kupní smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
10.5 Je-li v těchto OP dohodnuta forma právního jednání v písemné formě, nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
11. VOLBA PRÁVA, PŘÍSLUŠNOSTI SOUDU
11.1 Je-li kupující osobou, která má sídlo, místo podnikání či bydliště na území jiného státu, strany se dohodly, že smluvní vztah mezi nimi se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Právním řádem České republiky se řídí všechny ostatní právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy.
11.2 Strany se dohodly, že pro rozhodování sporů jsou příslušné soudy v České republice. Je-li kupujícím podnikatel a kupní smlouva je uzavírána v rámci podnikatelské činnosti stran, strany se dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně je soud, v jehož obvodu má sídlo prodávající, nestanoví-li zvláštní zákon v daném případě příslušnost výlučnou.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené kupní smlouvou a těmito OP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
12.2 Pokud se nějaký článek OP stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články OP zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Na místo dotčeného ustanovení OP se použije ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu.
12.3 Kupní smlouva vzniklá na základě OP obsahuje úplné ujednání o předmětu kupní smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této kupní smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními OP a kupní smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
13. PLATNOST A ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
13.1 Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 do vydání aktualizovaného znění OP.
13.2 Aktuální znění OP je k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.havel-composites.com, záložka „O společnosti“, „Obchodní podmínky“.