Obchodní podmínky a odstoupení od smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o., 
IČ: 259 07 379, se sídlem: Přáslavice – Svésedlice 67, PSČ 783 54,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26099,
ke kupní smlouvě


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1    Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“ nebo „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „občanský zákoník“), vzájemná práva, povinnosti a vztahy vzniklé mezi smluvními stranami na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, přičemž na jedné straně stojí obchodní společnost HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o., se sídlem Přáslavice - Svésedlice 67, PSČ 783 54, IČ: 25907379, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26099, jakožto prodávající, (dále jen „prodávající“) a na straně druhé kupující (dále jen „kupující“). Kupující s prodávající jsou společně dále označováni také jako „smluvní strany“ nebo „strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“ nebo „strana“.
1.2    Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
1.3    Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s prodávajícím jinak jedná.
1.4    Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mimo jiné pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
1.5    Kupující učiněním objednávky jako návrhu na uzavření kupní smlouvy, případně uzavřením rámcové kupní smlouvy, potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky, případně uzavření rámcové kupní smlouvy. Kupující zároveň souhlasí s tím, že se vzájemné vztahy mezi ním a prodávajícím budou řídit těmito OP.
1.6    Odchylná písemná ujednání smluvních stran v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.
1.7    Ustanovení OP mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných předpisů, především občanského zákoníku.
1.8    Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1    Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je zpravidla uzavírána tak, že kupující učiní návrh na uzavření kupní smlouvy adresovaný prodávajícímu (dále jen „nabídka“ nebo „objednávka“) jedním z následujících způsobů:
2.1.1    osobně nebo v zastoupení v místě sídla prodávajícího;
2.1.2    prostřednictvím elektronické pošty, přičemž za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím učiněné písemně nebo prostředky komunikace na dálku;
2.1.3    prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“) dostupného na webové adrese https://havel-composites.com/cs/kategorie. Při objednávce je kupující povinen vyplnit požadované údaje a zaškrtnout pole o seznámení se a odsouhlasení těchto OP, jinak mu nebude umožněno objednávku uskutečnit. Za okamžik uzavření smlouvy se v takovémto případě považuje potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím učiněné písemně nebo prostředky komunikace na dálku. Vzhledem k velmi specifickému nabízenému zboží, není možné předem poskytnout přesné informace o skladovém množství, době a ceně doručení a ceně balného. Z tohoto důvodu je prostřednictvím tlačítka „objednávka zavazující k platbě“ kupujícím odeslána objednávka, přičemž k uzavření kupní smlouvy dojde až na základě potvrzení této objednávky prodávajícím písemně nebo prostředky komunikace na dálku až po dosažení shody o všech náležitostech kupní smlouvy;
2.1.4    prostřednictvím telefonu, přičemž za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik, kdy prodávající objednávku zboží ústně prostřednictvím telefonu potvrdí; je-li však kupující spotřebitel, prodávající spotřebiteli potvrdí nabídku podle ust. § 1825 odst. 2 občanského zákoníku, a za okamžik uzavření kupní smlouvy podle čl. 2.1.4 OP se považuje okamžik, kdy spotřebitel projeví svůj souhlas s nabídkou elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině;  
2.1.5    prostřednictvím faxu, přičemž za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik, kdy prodávající objednávku zboží prostřednictvím faxu potvrdí.
2.2    Elektronická pošta, e-shop, telefon a fax jsou v těchto OP společně označovány jako prostředky komunikace na dálku.
2.3    Kupní smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech. Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení, odchylky nebo jiné změny, je tento projev vůle odmítnutím nabídky a projevem nové nabídky. Objednávka kupujícího nesmí odkazovat na jiné obchodní podmínky (např. nákupní podmínky kupujícího apod.) než na tyto OP. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi vzniklými na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícího kupujícímu.
2.4    Kupující učiněním objednávky jakýmkoli ze způsobů uvedených v čl. 2.1 těchto OP stvrzuje a akceptuje tyto OP. Kupující učiněním objednávky způsobem uvedeným v čl. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 nebo 2.1.5 těchto OP stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
2.5    Kupující si je vědom, že koupí zboží ze sortimentu prodávajícího mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
2.6    Kupující je povinen v objednávce uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.7    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.8    Před odeslání objednávky prodávajícímu v rámci e-shopu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku v rámci e-shopu odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky přes e-shop toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
2.9    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


3. KUPNÍ CENA
3.1    Kupní cenou se pro účely těchto OP rozumí peněžitá částka, kterou je kupující povinen zaplatit prodávající za odevzdání zboží a převedení vlastnického práva k němu.
3.2    Kupní cena je stanovena:
3.2.1    jednostranně prodávajícím u jednotlivých druhů zboží, jak je cena uvedena v ceníku prodávajícího, nebo
3.2.2    smluvně jako cena dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím, jak je uvedena v kupní smlouvě.
3.3    Není-li uvedeno jinak, je kupní cena uvedená v ceníku prodávajícího nebo kupní smlouvě, stanovena jako cena bez DPH, a prodávající k takto uvedené kupní ceně připočte DPH v zákonné výši určené příslušným právním předpisem ke dni uzavření kupní smlouvy.
3.4    Kupní cena nezahrnuje náklady na přepravu, dodání zboží, balné, není-li dohodnuto jinak. Náklady spojené s balením a dodáním zboží nelze předem stanovit, přičemž tyto budou prodávajícím kupujícímu dodatečně účtovány s ohledem na počet balení, jejich rozměry a váhy a vzdálenost, pokud bude zboží kupujícímu prodávajícím odesíláno. V případě výběru platby v hotovosti u dopravce, tzv. „na dobírku“ bude účtováno i „dobírkovné“ podle ceníku dopravce. Kupujícímu – spotřebiteli sdělí prodávající veškeré tyto náklady předem (pokud tyto služby bude zajišťovat prodávající) a až po odsouhlasení těchto nákladů kupujícím – spotřebitelem bude kupní smlouva uzavřena.
3.5    Zboží, které prodávající nabízí v rámci uzavírání kupní smlouvy s využitím prostředků komunikace na dálku, je uvedeno na webové adrese https://havel-composites.com/cs/kategorie. I v tomto případě se jedná o informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tam uvedeného zboží za uvedenou cenu.
3.6    Nabídka zboží prodávajícího je, v případě učinění objednávky osobně nebo v zastoupení v sídle prodávajícího, k dispozici v sídle prodávajícího.
3.7    Sortiment zboží je průběžně aktualizován, společně s ním je průběžně aktualizován i ceník, ve kterém jsou uvedeny aktuální kupní ceny zboží.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1    Kupující je povinen za zboží zaplatit kupní cenu podle kupní smlouvy v souladu s ceníkem prodávajícího, resp. smluvním ujednáním prodávajícího a kupujícího.
4.2    Faktura (daňový doklad), na které je rovněž uvedena kupní cena, je kupujícímu zasílána na adresu jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, popř. na adresu, kterou jako doručovací kupující prodávajícímu výslovně uvede, a to zpravidla společně se zbožím. Není-li faktura (daňový doklad) zaslána kupujícímu společně s objednaným zbožím, pak z toho důvodu, že kupující požádal o zaslání faktury (daňového dokladu) na jinou adresu, nebo elektronickou cestou. Případné neobdržení faktury (daňového dokladu) je kupující povinen prodávajícímu prokazatelně a neprodleně oznámit. Faktura (daňový doklad) je v případě osobního převzetí zboží v sídle prodávajícího doručována kupujícímu při převzetí zboží v sídle prodávajícího.
4.3    Kupní cena za zboží je splatná:
4.3.1    v případě osobního převzetí zboží v sídle prodávajícího dnem osobního převzetí zboží, není-li na faktuře (daňovém dokladu), na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím, sjednaný jiný termín splatnosti kupní ceny,
4.3.2    v případě přepravy zboží dopravcem dnem převzetí zboží od dopravce, není-li na faktuře (daňovém dokladu), na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím, sjednaný jiný termín splatnosti kupní ceny,
4.3.3    v případě, že si tak zvolí kupující, nebo v případě, kdy to v souladu s ustanovením článku 4.6 těchto OP stanoví prodávající a sdělí to kupujícímu, před odesláním či před převzetím zboží převodem na bankovní účet prodávajícího.
4.4    Kupní cenu je kupující oprávněn prodávajícímu uhradit:
4.4.1    v hotovosti v sídle prodávajícího,
4.4.2    v hotovosti při dodání zboží dopravcem tomuto dopravci jako tzv. dobírku,
4.4.3    bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu uvedeného na faktuře (daňovém dokladu), přičemž úhrada kupní ceny se v takovém případě považuje za uskutečněnou dnem připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
4.5    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny kupujícím prodávajícímu, do této doby zůstává zboží ve výlučném vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího způsobem dle čl. 5.3 těchto OP.
4.6    Prodávající je oprávněn, zejména v případě vyšší hodnoty objednávky, nebo v případě kupujícího, se kterým prodávající dosud nejednal a nebyla mezi nimi uzavřena žádná kupní smlouva, požadovat úhradu kupní ceny předem, tedy před odesláním zboží kupujícímu, případně před převzetím zboží kupujícím. 


5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1    Zboží je kupujícímu dodáváno takto:
5.1.1    osobním odběrem zboží kupujícím v sídle prodávajícího; v případě osobního odběru zboží je zboží oprávněn vyzvednout pouze kupující nebo zástupce kupujícího, který se prokáže plnou mocí či jiným pověřením kupujícího k osobnímu odběru zboží,
5.1.2    odesláním zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce, který je ve smluvním vztahu s prodávajícím, a to na území České republiky i jiného státu; cena přepravy se řídí ceníkem dopravce účinným ke dni provedení přepravy zboží,
5.1.3    odesláním zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce, na základě smluvního s kupujícím; kupující je povinen oznámit prodávajícímu v předstihu nejméně 2 pracovních dnů termín vyzvednutí a čas zboží, specifikaci dopravce a osoby oprávněné k převzetí zboží, jinak je prodávající oprávněn odmítnout nakládku zboží; cenu přepravy hradí v celém rozsahu kupující.
5.2    Za dodání zboží je považován okamžik předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.
5.3    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v případě osobního odběru zboží kupujícím v sídle prodávajícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo zástupcem kupujícího, a v případě odeslání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu zboží kupujícímu.
5.4    Nastanou-li po uzavření kupní smlouvy okolnosti mající charakter vyšší moci nebo jiné objektivní skutečnosti, které brání prodávajícímu dodat zboží kupujícímu včas, má prodávající právo přiměřeně dodací lhůtu prodloužit nebo od kupní smlouvy odstoupit. Prokáže-li prodávající, že nemohl ani při vynaložení veškeré péče řádného hospodáře zabránit prodloužení dodací lhůty zboží kupujícím, není odpovědný za škodu, která tímto prodloužením kupujícímu vznikne. „Vyšší mocí“ se pro účely těchto OP rozumí mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran, která jedné nebo oběma smluvním stranám dočasně nebo trvale zabránila v plnění nebo protiplnění. Pro účely těchto OP se za takovou překážku považují zejména přírodní katastrofy, nehody, havárie, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, povstání či revoluce, stávky nikoliv lokálního charakteru, epidemie, pandemie a dále obecně závazné vrchnostenské právní akty, které zásadně omezují možnost plnění smluvní strany, a které byly přijaty v souvislosti s vyšší mocí ve smyslu těchto OP. Za událost vyšší moci nejsou považovány takové události jako výluka, zpoždění dodávek dodavatelů, platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu, pokud nejsou způsobeny událostmi vyšší moci.
5.5    Zboží je kupujícímu dodáváno společně s dodacím listem.
5.6    Při převzetí zboží potvrdí kupující dopravci na dodacím listě druh a počet obalových jednotek. Pokud kupující zjistí zřejmé rozdíly či vady zboží, např. v druhu a počtu zboží uvedeném na dodacím listě, vnějším poškození nebo označení, zaznamená zjištěné rozdíly nebo vady na dodací list, na který zároveň uvede čitelně své jméno, datum, případně razítko a vše stvrdí svým podpisem. Tento dodací list si kupující nechá potvrdit dopravcem. Na pozdější uplatňování nároků z vad zboží (reklamaci) v počtu obalových a poškozených jednotek zboží nebude brán zřetel.
5.7    V případě, že kupující odmítne převzít zboží pro některou ze zřejmých závad, uvede tuto skutečnost na dodací list, který vrátí i s vadným či neúplně doručeným zbožím zpět dopravci.
5.8    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN, SANKCE
6.1    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,15 % z kupní ceny za každý den prodlení až do zaplacení kupní ceny.


7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
7.1    Poruší-li strana kupní smlouvu podstatným způsobem nebo stanoví-li tak tyto OP, může druhá strana bez zbytečného odkladu od kupní smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje:
7.1.1    prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny o více než 10 dnů od doby splatnosti kupní ceny,
7.1.2    prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 10 dnů od sjednaného termínu dodání zboží.
7.2    Je-li kupující spotřebitelem a je-li kupní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, nestanoví-li zákon jinak. Formulář pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, který je spotřebitelem, je dostupný na webové adrese https://www.havel-composites.com/cs/stranky/terms. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží zpět, a to bez zbytečného odkladu nebo nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího-spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal, a to bez zbytečného odkladu nebo nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího-spotřebitele, že náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy nese v celé výši kupující-spotřebitel. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Kupující-spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy podle tohoto článku a podle ust. § 1837 občanského zákoníku, mimo jiné, pokud: 1) bylo zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 2) bylo zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – spotřebitele se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7.3    Jakmile strana oprávněná odstoupit od kupní smlouvy oznámí druhé straně, že od kupní smlouvy odstupuje, nebo že na kupní smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
7.4    Odstoupením od kupní smlouvy se závazek zrušuje od počátku a v rozsahu jeho účinků zanikají práva a povinnosti stran.
7.5    Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
8.1    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí občanským zákoníkem a je-li kupující spotřebitelem, pak také příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravující práva a povinnosti spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.2    Je-li kupující spotřebitelem, odpovídá prodávající kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:
8.2.1    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; 
8.2.2    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; 
8.2.3    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; 
8.2.4    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.2.5    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.3    Je-li kupující spotřebitelem a projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
8.4    Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí, toto platí pouze však jen tehdy, je-li kupující spotřebitelem. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
8.5    Ustanovení uvedená v čl. 8.4 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
8.6    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
8.7    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 8.2 OP, nebo má-li věc vadu, může kupující, který je spotřebitelem, požadovat odstranění vady. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.  Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže
8.8    Právo z vadného plnění může kupující uplatnit u soudu, vytkl-li vadu u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců ode dne převzetí zboží.
8.9    Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
8.10    Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Tím není dotčen článek 8.3 OP.
8.11    Veškeré vady zboží je kupující, který není spotřebitelem, povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jakmile se o vadě zboží dozví, a to výlučně výhradně písemnou formou.
8.12    S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle ust. § 2172 občanského zákoníku, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Je-li kupující spotřebitelem, musí být reklamace včetně odstranění vady musí vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval; po marném uplynutí lhůty 30 dnů nebo lhůty delší, dohodnu-li se na ni prodávající se spotřebitelem, může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace; tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
8.13    U zboží prodávaného za nižší kupní cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší kupní cena.
8.14    Zboží s poškozeným obalem musí být vráceno ihned po zjištění vady obalu při doručení zboží. Při předávání reklamovaného zboží dopravci je kupující povinen nechat si od dopravce potvrdit dodací list.
8.15    Práva kupujícího, který není spotřebitelem, vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující, který není spotřebitelem, u prodávajícího písemně na adrese sídla prodávajícího. 
8.16    Reklamované zboží musí být řádně zabaleno, nesmí dojít k jeho znečištění či porušení originálního obalu, s ohledem k povaze a druhu reklamace; toto však neplatí, je-li kupující spotřebitelem. 
8.17    Další práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího související s odpovědností prodávajícího za vady a s ní souvisejícími právy a povinnostmi prodávajícího a kupujícího může upravit reklamační řád prodávajícího.


9. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O KUPUJÍCÍM
9.1    Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany soukromí prodávajícího dostupných na https://havel-composites.com/cs/domu/gdpr.


10. JINÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
10.1    Bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky za prodávajícím, případně postoupit kupní smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.
10.2    Smluvní strany se vzájemně zavazují adresovat svá právní jednání na adresu bydliště/sídla uvedeného v záhlaví kupní smlouvy (dále také jako „kontaktní adresa“), případně do datové schránky druhé smluvní strany, je-li tento způsob doručování možný. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit možnost doručení písemností na jimi uvedené kontaktní adrese, zejména tím, že zajistí přijímání doporučených psaní na kontaktní adrese, umístění poštovní schránky na kontaktní adrese a označení poštovní schránky na kontaktní adrese svým jménem a příjmením či obchodní firmou. V případě změny kontaktní adresy se smluvní strany zavazují o takové změně kontaktní adresy druhou smluvní stranu neprodleně písemně informovat. Smluvní strany berou na vědomí, že následkem porušení povinnosti zabezpečit možnost doručení písemnosti na jimi uvedené kontaktní adrese či porušení povinnosti informovat druhou smluvní stranu o změně kontaktní adresy může být zmařeno dojití právního jednání od druhé smluvní strany. V takovém případě platí, že právní jednání druhé smluvní straně řádně došlo. V případě odepření převzetí doporučené zásilky platí, že byla písemnost doručena dnem, kdy si ji prodávající nebo kupující odmítl převzít. Zmaří-li adresát dojití písemnosti odeslané odesílatelem formou doporučené zásilky tím, že si písemnost nepřevezme v úložní lhůtě, která bude v délce minimálně patnácti dní, platí, že písemnost byla adresátu doručena uplynutím posledního dne úložní lhůty. Zmaří-li adresát dojití písemnosti odeslané odesílatelem formou doporučené zásilky tím, že ji odepře převzít, platí, že písemnost byla doručena dnem, kdy ji adresát odmítl převzít. Zmaří-li adresát dojití písemnosti odeslané odesílatelem formou doporučené zásilky jinak, než je uvedeno výše (např. tím, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a příjmením či obchodní firmou, případně se poštovní schránka na adrese adresáta uvedené v záhlaví této smlouvy nebude vůbec nacházet), platí, že je písemnost řádně doručena dnem jejího vrácení odesílateli. Pro písemnosti odeslané emailem nebo datovou schránkou platí, že jsou doručeny nejpozději desátým dnem od jejich odeslání. Toto ujednání chtějí smluvní strany bez výhrad respektovat, nechtějí, aby toto ujednání posuzoval soud, neboť je pro ně nezbytné, aby z důvodu ochrany jejich práv bylo doručování včetně způsobů náhradního doručení jimi upraveno tak, aby jim vyhovovalo s přihlédnutím k jejich svobodné vůli, kterou si nepřejí nahrazovat vrchnostenským posuzováním soudní moci. Nadto smluvní strany deklarují, že pokud soudy v některých případech považují ujednané právní domněnky a fikce za neplatné, tak i přesto smluvní strany výslovně trvají na ujednání náhradní formy doručení písemností v tomto bodě v celém rozsahu a zavazují se tímto ujednáním řídit.
10.3    Kupující na sebe uzavřením kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností. Před uzavřením kupní smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností kupní smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření kupní smlouvy nastat. Kupní smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
10.4    Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na oprávnění prodávajícího požadovat po kupujícím náhradu způsobené škody v nesnížené výši.
10.5    Uhrazení smluvní pokuty kupujícím nemá vliv na splnění původní povinnosti kupujícího, ten je naopak stále povinen původní povinnost i nadále splnit.
10.6    Smluvní strany si před uzavřením smlouvy sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž v okamžiku uzavření smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.
10.7    Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy nebo OP byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Jestliže kterákoli se smluvních stran přehlédne nebo pomine jakékoli neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržování jakékoli povinnosti vyplývající ze smlouvy, takové jednání nezakládá vzdání se práva na plnění takové povinnosti a žádné vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
10.8    V souladu s ustanovením § 4 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, smluvní strany posoudily obsah smlouvy včetně OP a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem na smlouvě. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech okolností a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
10.9    Kupující ve smyslu § 1753 občanského zákoníku učiněním objednávky prohlašuje, že veškerá ustanovení těchto OP jsou přiměřená a bylo možné je rozumně očekávat.
10.10    Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/informace-o-adr/).


11. VOLBA PRÁVA, PŘÍSLUŠNOSTI SOUDU
11.1    Je-li kupující osobou, která má sídlo, místo podnikání či bydliště na území jiného státu, strany se dohodly, že smluvní vztah mezi nimi se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Právním řádem České republiky se v takovém případě řídí také všechny ostatní právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy.
11.2    Strany se dohodly, že pro rozhodování sporů jsou příslušné soudy v České republice. Je-li kupujícím podnikatel a kupní smlouva je uzavírána v rámci podnikatelské činnosti stran, strany se dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně je soud, v jehož obvodu má sídlo prodávající, nestanoví-li zvláštní zákon v daném případě příslušnost výlučnou.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1    Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené kupní smlouvou a těmito OP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
12.2    V případě, že některé ustanovení OP nebo smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení OP nebo smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu OP nebo smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení OP nebo smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a OP nebo smlouvě jako celku.
12.3    OP a kupní smlouvy na základě nich uzavřené obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a OP a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.


13. PLATNOST A ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
13.1    Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 1. 2024 do vydání aktualizovaného znění OP.
13.2    Aktuální znění OP je k dispozici na webových stránkách prodávajícího https://havel-composites.com/cs/stranky/terms.


Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi obchodní společností HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o. a kupujícím – spotřebitelem

Oznámení o odstoupení od smlouvy

obchodní společnost
HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.
Svésedlice 67, 783 54 Přáslavice
IČ 25907379
telefon: +420 585 129 011
e-mail:     info@havel-composites.com

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy níže uvedeného zboží, které jsem 
na internetovém obchodě na Vašich webových stránkách https://www.havel-composites.com/cs/kategorie objednal pod objednávkou č. ______ za kupní cenu ve výši _________,- Kč, poštovné a balné ve výši ______,- Kč. Objednal jsem si toto zboží:

1.    ……………………………………………………………………………………
2.    ……………………………………………………………………………………
3.    ……………………………………………………………………………………
4.    ……………………………………………………………………………………
5.    ……………………………………………………………………………………
6.    ……………………………………………………………………………………
7.    ……………………………………………………………………………………
8.    ……………………………………………………………………………………
9.    ……………………………………………………………………………………
10.    ……………………………………………………………………………………


Datum objednání zboží:        ____________________

Datum obdržení zboží:        ____________________

Jméno a příjmení spotřebitele:    ____________________
                        
Adresa spotřebitele             ____________________

Na základě ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, 
jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši 
______,- Kč a ______,- Kč za poštovné a balné na můj bankovní účet číslo __________/______ nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Datum:                ____________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:    ____________________

Přílohy: - doklad o koupi

Pozn.: do formuláře vyplňte chybějící údaje