REKLAMAČNÍ   ŘÁD

Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel nebo obchodník a na druhé straně dodavatel resp. Prodávající.

 

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

 

Kupující / spotřebitel – osoba, která při uzavírání smlouvy a jejím plnění  nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující / obchodník – osoba, která při uzavření  a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Uzavření kupní smlouvy – je-li kupujícím obchodník, objednávka je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu (odesláním objednávky). Prodávající zašle závazné potvrzení objednávky (souhlas s návrhem kupní smlouvy). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu.

 

Reklamace – uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 

 

Všeobecná ustanovení

 

 

 

 

 

 

 1. Reklamační řád společnosti HAVEL Composites CZs.r.o. se sídlem Svésedlice 67, 783 54  Přáslavice upravuje vzájemné vztahy mezi společností (prodávající) a právnickou či fyzickou osobou ( kupující)  odebírající zboží od prodávajícího.  Platí pro nákupv internetovém obchodě společnosti. Řídí se Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dále ke specifickým podmínkám povahy prodávaného zboží. Při prodeji zboží kupujícímu – spotřebiteli,  se reklamační řád řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
 2. Záruční a reklamační podmínky se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.
 3. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako list záruční. Dokončením internetové objednávky kupující souhlasí s Reklamačním řádem prodávajícího.

 

 

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 

Pokud nebude spotřebitel se zbožím z internetové objednávky spokojen, může ho bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a prodávající dle jeho výběru vrátí peníze nebo vymění zboží za jiné. V případě, že si kupující objedná speciální materiál, který společnost standardně nevede skladem, nevztahuje se na toto zboží právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů dle Občanského zákona

Pokud se zákazník rozhodne zboží vrátit z důvodu, že mu nevyhovuje nebo si např. vybral špatně, může zboží vrátit i po uplynutí 14 dnů od koupě. V takovém případě musí být zboží v původním obalu, nerozbalené, nepoškozené.  Chemik ve spolupráci s vedoucím skladu rozhodne o případném provedení testu u chemických materiálů. Následně vedoucí skladu (vedoucí obchodu) rozhodne o případném přijetí zboží zpět na sklad.

 

 

Reklamační řízení

 

 1. Reklamace musí být vždy uplatněna v reklamačním oddělení prodávajícího.
 2. Délka záruční doby na veškerý sortiment se stanovuje na 24 měsíců dle platné legislativy ode dne převzetí kupujícím, s výjimkou materiálů, jejichž expirační doba stanovená výrobcem je kratší než 24 měsíců.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po  kterou bylo zboží v reklamačním řízení (v případě oprávněné reklamace). V případě výměny zboží za nové (při neodstranitelné vadě) začíná běžet nová záruční lhůta.
 4. Prodávající vyřizuje reklamace do 30 dnů ode dne přijetí vadného zboží.

 

 

 

 

 

 

 1. Náklady spojené s vyřízením reklamace nejsou předmětem záruky. Jedná se zejména o přepravní náklady směrem od kupujícího. Přepravní náklady směrem zpět ke kupujícímu hradí prodávající, avšak pouze v případě oprávněné reklamace.

 

 1. V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s testováním a opravou zboží. Zboží je kupujícímu zasláno zpět buď na dobírku nebo po uhrazení faktury. Osobní odběr neoprávněně reklamovaného zboží je podmíněn zaplacením nákladů spojených s testováním a opravou.

 

 

Zánik nároku na uplatnění záruky

 

 1. Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba nebo doba expirace.
 2. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 3. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je pro výrobek požadováno.
 4. Neodborným zacházením.
 5. Poškozením zboží v případě vlastní přepravy
 6. Nenahlášením zjevných vad při převzetí zboží.

 

 

Práva kupujícího

 

 1. Práva kupujícího se řídí Občanským zákoníkem se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele se všemi příslušnými novelami, příp. Obchodním zákoníkem.

 

 

Povinnosti kupujícího

 

 1. Kupující má povinnost zboží  dodané prodávajícím prohlédnout bezodkladně po převzetí zboží od dopravce v místě určení.

 

 

 

 

 

 

 1. Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.
 2. V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi skutečností a údaji na dodacím listu je nutné tento rozdíl při osobním odběru nahlásit okamžitě, při dodání přepravní službou do druhého pracovního dne. Vady, které existovaly při prodeji, ale projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po té, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

 

 

Ochrana osobních dat

 

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující  prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento reklamační řád platí od 1.6.2011
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na jeho změnu.